NUOSTATAI

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS NAUJAMIESČIO MOKYKLOS

N U O S T A T A I

I SKYRIUS   

BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Naujamiesčio mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilniaus Naujamiesčio mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.